Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepassing algemene voorwaarden
Artikel   4 – Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging
Artikel   5 – Annulering van de bestelling
Artikel   6 – Levering
Artikel   7 – Risico
Artikel   8 – Betalingsmodaliteiten bij offertes
Artikel   9 – Klachten – Bezwaar van de factuur
Artikel 10 –  Aansprakelijkheid – Algemeen
Artikel 11 –  Aansprakelijkheid software
Artikel 12 –  Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 –  Hostingdiensten & domeinnaam
Artikel 14 –  Aanlevering bronbestanden
Artikel 15 –  Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 16 –  Geheimhoudingsplicht
Artikel 17 –   Verwerking persoonsgegevens
Artikel 18 –   Referentie
Artikel 19 –   Overmacht
Artikel 20 –   Nietigheid
Artikel 21 –   Privacy


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

   1. Klant: de wederpartij van Braga’s Creations. 

   2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Braga’s Creations.


Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Braga’s Creations

Haspelsstraat 9 II
1063TC Amsterdam

Bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 18:00

Telefoonnummer: +31 6 48 61 46 41

E-mailadres: info@bragascreations.com

KvK-nummer: 817.418.71

Btw-identificatienummer: NL003.596.259.B23 


Artikel 3. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Braga’s Creations, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling of ondertekenen van een offerte erkent de klant de algemene voorwaarden van Braga’s Creations te aanvaarden.


Artikel 4. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

4.1. Alle aanbiedingen en offertes van Braga’s Creations zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 8 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

4.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 8 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Braga’s Creations. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

4.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Braga’s Creations niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 De bestelling/project wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het aanbetaling, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.


Artikel 5. Annulering van de bestelling

5.1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Braga’s Creations haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 300,-.


Artikel 6. Levering

6.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Braga’s Creations niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.


Artikel 7. Risico

7.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Braga’s Creations bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.


Artikel 8. Betalingsmodaliteiten bij offertes

8.1. Bij het akkoord gaan van de offerte dient de klant een aanbetaling te betalen van 30% van het factuurbedrag (excl. btw). Bij levering van de bestelling is de klant 80% van het factuurbedrag verschuldigd.

8.2. Alle facturen zijn betaalbaar tot op hun vervaldag, door overschrijving op het rekeningnummer van Braga’s Creations (vermeld op alle facturen, offertes en website).

8.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Braga’s Creations een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

8.4 Braga’s Creations behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.


Artikel 9. Klachten – Bezwaar van de factuur

9.1. Elk bezwaar dient per brief/e-mail aan Braga’s Creations te worden bezorgd/gestuurd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig bezwaar zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.


Artikel 10. Aansprakelijkheid – Algemeen

10.1. Braga’s Creations verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Braga’s Creations zijn middelenverbintenissen. Braga’s Creations is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

10.2. Braga’s Creations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Braga’s Creations zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Braga’s Creations of een aangestelde.

10.3. De aansprakelijkheid van Braga’s Creations met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Braga’s Creations. De totale aansprakelijkheid van Braga’s Creations, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Braga’s Creations werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

10.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Braga’s Creations het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Braga’s Creations geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

10.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.


Artikel 11. Aansprakelijkheid software

11.1. Onverminderd artikel 10, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.


Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

12.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Braga’s Creations ontwikkelde sites en web-applicaties.

12.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Braga’s Creations gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.

Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Braga’s Creations werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Braga’s Creations verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

12.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Braga’s Creations of een derde waarmee Braga’s Creations hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Braga’s Creations, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

12.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Braga’s Creations ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Braga’s Creations onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Braga’s Creations waarvan hij kennis neemt.


Artikel 13. Hostingdiensten & domeinnaam

13.1. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Braga’s Creations samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Braga’s Creations de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

13.2. De hostingdiensten worden door Braga’s Creations aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Braga’s Creations en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan Braga’s Creations over te maken per aangetekende brief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van Braga’s Creations. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

13.3 Braga’s Creations is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

13.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Braga’s Creations wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Braga’s Creations van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Braga’s Creations kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Braga’s Creations eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.


Artikel 14. Aanlevering bronbestanden

14.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.


Artikel 15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Braga’s Creations het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

15.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Braga’s Creations verleende diensten betalen, alsook de kosten die Braga’s Creations moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Braga’s Creations nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Braga’s Creations. Bovendien behoudt Braga’s Creations het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

15.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.


Artikel 16. Geheimhoudingsplicht

16.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

17.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Braga’s Creations, heeft Braga’s Creations de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

17.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Braga’s Creations persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten.

17.3 De klant beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens mits bewijs van identiteit (bv. aan de hand van een kopie van de identiteitskaart). Aanvragen dienen schriftelijk, gedateerd en ondertekend aan Braga’s Creations bezorgt te worden. Dit kan via info@bragascreations.com of via het postadres. Braga’s Creations stelt alles in het werk om de gegevens zo spoedig mogelijk bij te werken.

In geval van vragen of klachten kan er steeds contact opgenomen worden via  info@bragascreations.com.


Artikel 18. Referentie

18.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Braga’s Creations voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio en sociaal media  van Braga’s Creations.


Artikel 19. Overmacht

19.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Braga’s Creations geen controle heeft, bevrijden Braga’s Creations, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

19.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Braga’s Creations tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


Artikel 20. Nietigheid

20.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Braga’s Creations en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 21. Privacy

Alle gegevens worden met de nodige zorg en discretie door Braga’s Creations behandeld zoals opgenomen in artikel 17. Meer info over de privacy richtlijnen is terug te vinden op de privacybeleid pagina.

We willen u graag ontmoeten en uw bedrijf leren kennen

Bent u een startende of bestaande ondernemer en wilt u uw diensten en/of producten kenbaar maken aan de wereld?

Ik help u graag om uw onderneming of organisatie zo goed mogelijk online en offline te presenteren.

location

Offerte aanvraag

Nadat je onderstaand formulier hebt ingevuld over de wensen voor je site, kan ik een goed voorstel voor je opstellen.

Genoeg over ons, we horen graag meer over u!

Of u nu oriënterend bent of zo snel mogelijk wilt starten, ik help u graag met de volgende stap in uw project!

Stel uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

location

Kvk: 817.418.71

Btw id: NL003.596.259.B23